Γηροκομείο – Διοίκηση

Η Διοίκηση του Γηροκομείου «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ» ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής. Στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ανατίθεται ειδικότερα η επιμέλεια και η επίβλεψη των θεμάτων που αφορούν τη διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύματος. Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και Αντιπροέδρου), οριζόμενα από αυτό, ως «επιτροπή Γηροκομείου», επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων, που αφορούν τη τροφοδοσία, τη περίθαλψη, τη διαβίωση και τα εκτελούμενα έργα στο Γηροκομείο, και ενημερώνουν σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανωτέρω «επιτροπή  Γηροκομείου» ελέγχει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για εισαγωγή στο Ίδρυμα, προσκαλεί αυτούς για αυτοπρόσωπη παρουσία ενώπιόν της και σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά κρίνει περί της καταλληλότητας ή μη αυτών προς εισαγωγή στο Ίδρυμα και εισηγείται ανάλογα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Διευθύντρια διευθύνει την εσωτερική υπηρεσία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπεύθυνη για την εσωτερική τάξη. Όλο το προσωπικό και οι τρόφιμοι διατελούν υπό την άμεση διοίκησή της και αυτή προσδιορίζει την εργασία εκάστου. Κάθε παράπονο των τροφίμων σε αυτή αναφέρεται. Επιβλέπει τους ατομικούς φακέλους για κάθε περιθαλπόμενο, πλήρως ενημερωμένους, που περιέχουν καρτέλα φαρμακευτικής αγωγής και δίαιτας (όταν υπάρχει ειδικός λόγος), παρατηρήσεις και μεταβολές σχετικές με την διαμονή και περίθαλψη καθενός, έγγραφα που προσκομίζονται ή συντάσσονται με την εισαγωγή του στην ΜΦΗ, και εξιτήριο ή αντίγραφο πιστοποιητικού θανάτου για περιθαλπόμενο που απεβίωσε μέσα στη Μονάδα. Η Διευθύντρια επιβλέπει τη διανομή του φαγητού, μεριμνά για τη προμήθεια των αναγκαίων τροφών, φαρμάκων και ειδών ιματισμού. Επικοινωνεί και ενημερώνει τον ιατρό του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την υγεία των φιλοξενουμένων. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις οικογένειες των τροφίμων και ενημερώνει για κάθε παρουσιαζόμενο πρόβλημα.

Σχετικές δημοσιεύσεις