Γηροκομείο – Τρόφιμοι

Στο Γηροκομείο της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου γίνονται δεκτοί προς περίθαλψη και διαμένουν σ΄ αυτό άτομα της τρίτης ηλικίας, άνω των 65 ετών, αμφοτέρων των φύλων, οι οποίοι είναι ανίκανοι προς εργασία, αυτοεξυπηρετούμενοι ή μη, αποδεδειγμένα άποροι, άστεγοι, εγκαταλελειμμένοι ή έχοντες οικείους ή άλλους συγγενείς μη δυναμένους όμως λόγω φτώχειας ή άλλων περιστάσεων να τους περιθάλψουν, όντες εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δήμου Αγρινίου.

Μπορούν να γίνουν δεκτοί ως τρόφιμοι και ετεροδημότες, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Τις περιπτώσεις εισόδου τροφίμου – φιλοξενούμενου στο Γηροκομείο γέροντα ή γερόντισσας κρίνει αποκλειστικά και μόνο το Δ.Σ. της ΧΕΑ.

Δεν γίνεται δεκτός στο Ίδρυμα όποιος πάσχει από μολυσματικού τύπου ή μεταδοτικού τύπου νόσημα ή είναι ψυχοπαθής (φρενοβλαβής) έστω και ελαφράς μορφής.

Επίσης, δεν γίνεται δεκτός ως τρόφιμος όποιος διετέλεσε ποτέ τρόφιμος του Γηροκομείου και αποβλήθηκε από αυτό λόγω κακής συμπεριφοράς ή αποχώρησε οικειοθελώς άνευ λόγου.

Ο αιτούμενος προς εισαγωγή στο Γηροκομείο οφείλει να υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία τούτου, που να δηλώνει ότι επιθυμεί να εισαχθεί στο Γηροκομείο ή αντίστοιχη αίτηση ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του ή την επιμέλεια με δικαστική απόφαση, συνοδευομένη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

2)     Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

3)     Αντίγραφο φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου φορολογικού έτους.

4)    Αντίγραφο ασφαλιστικού φορέα, όπου να φαίνεται το ποσό της σύνταξης.

5)     ιατρική γνωμάτευση που πιστοποιεί την κατάσταση υγείας του περιθαλπόμενου.

6)     Υπεύθυνες δηλώσεις από τον/την σύζυγο, εάν υπάρχει, και από όλα τα τέκνα ότι συναινούν για την εισαγωγή του ενδιαφερομένου στο Γηροκομείο. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέκνων, υπεύθυνη δήλωση από όλα τα αδέλφια του ενδιαφερομένου.

7)     σύνταξη και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο αναγράφονται οι γενικοί και ειδικοί όροι και συμφωνίες συνεργασίας που δεσμεύουν ρητά το Ίδρυμα και την πλευρά του περιθαλπόμενου ή/και του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση κάλυψης των διατιθεμένων κλινών από τον προβλεπόμενο αριθμό περιθαλπομένων, δημιουργείται πίνακας σειράς προτεραιότητας των ενδιαφερομένων, κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών τους και με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Όλοι οι τρόφιμοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν επακριβώς το ημερήσιο πρόγραμμα του Γηροκομείου, όπως αυτό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης του Ιδρύματος.

Αντεγκλήσεις μεταξύ των τροφίμων απαγορεύονται.

Απαγορεύεται από τους τροφίμους η εισαγωγή και η κατανάλωση οινοπνευματωδών  ποτών.

Το κάπνισμα απαγορεύεται στα δωμάτια και σε κάθε κλειστό χώρο.

Δεν επιτρέπεται στους τροφίμους η άσκηση επαγγελματικής εργασίας και δη προς ίδιον χρηματικό όφελος.

Απαγορεύεται στους τροφίμους: Α) Να επαιτούν είτε εντός, είτε εκτός του Ιδρύματος, είτε σε χρήμα, είτε σε είδος. Β) Να υβρίζουν τους συντροφίμους τους ή το προσωπικό και να βλασφημούν τα θεία. Γ) Να διαταράσσουν με φωνές την ησυχία του Ιδρύματος.

Τιμαλφή αντικείμενα αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους οι τρόφιμοι. Οι κάτοχοι αυτών οφείλουν να διασφαλίζουν αυτά στα θησαυροφυλάκια των Τραπεζών ή με άλλο τρόπο εκτός του Ιδρύματος. Δεν επιτρέπεται επ΄ ουδενί να παραλαμβάνει αυτά προς φύλαξη η Διεύθυνση του Γηροκομείου ή άλλος εργαζόμενος ή διαμένων εντός του Ιδρύματος. Καμία απολύτως ευθύνη φέρει ο/η Διευθυντής/τρια σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας τέτοιων αντικειμένων, τα οποία παρά τη ρητή διάταξη του παρόντος άρθρου, ήθελαν να φέρουν μαζί τους τρόφιμοι του Ιδρύματος.

Τους τροοφίμους πρέπει να χαρακτηρίζει η μεταξύ τους αγάπη, ομόνοια και κατανόηση.

Σχετικές δημοσιεύσεις