Γηροκομείο – Διοίκηση

Η Διοίκηση του Γηροκομείου «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ» ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής. Στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ανατίθεται ειδικότερα η επιμέλεια και η επίβλεψη των θεμάτων που αφορούν τη διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύματος. Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και Αντιπροέδρου), οριζόμενα από αυτό, ως «επιτροπή Γηροκομείου», επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων, που αφορούν τη τροφοδοσία, τη περίθαλψη, τη διαβίωση και τα εκτελούμενα έργα στο Γηροκομείο, και ενημερώνουν σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανωτέρω…

Περισσότερα